ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ

Η στεγανοποίηση του φρεατίου του ασανσέρ είναι εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη εισροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των μεταλλικών τμημάτων του ανελκυστήρα ή βραχυκυκλωμάτων του συστήματος που μπορεί να προκληθούν από την εισροή των νερών.

Δεδομένου ότι το δυσκολότερο τμήμα της στεγανοποίησης μιας οικοδομής είναι συνήθως τα φρεάτια των ανελκυστήρων, η στεγανοποίησή τους πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και απαιτεί τη σοβαρή σκυροδέτηση του δαπέδου με οπλισμένο σκυρόδεμα και όχι με απλό γκρο μπετό.

Η δυσκολία της στεγανοποίησης οφείλεται στο ότι τα φρεάτια βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της οικοδομής (κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου του υπογείου) και εκεί φυσιολογικά καταλήγουν όλα τα νερά που τυχόν έρχονται σε επαφή με την υπάρχουσα οικοδομή και λόγω του ότι οι μεταλλικοί οδηγοί του ανελκυστήρα στερεώνονται στα τοιχία και στο δάπεδο δημιουργώντας πιθανά σημεία διαρροής.

Η στεγανοποίηση γίνεται με τσιμεντοειδή από την εσωτερική πλευρά του φρεατίου από εξειδικευμένα συνεργεία. Πρέπει να προηγηθεί της στεγανοποίησης η πλήρη αποκατάσταση τυχόν ελαττωματικών τμημάτων του σκυροδέματος με επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου. Οι αρμοί εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοιχίων καθώς και οι αρμοί που τυχόν δημιουργούνται όταν η σκυροδέτηση των τοιχίων γίνει τμηματικά, πρέπει να διευρυνθούν και να σφραγιστούν με ειδικά διογκωτικά τσιμέντα. Η αντοχή του δαπέδου πρέπει να εξασφαλισθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η εφαρμογή λόγω των σημαντικών λεπτομερειών που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σωστή αντιμετώπιση της στεγανοποίησης του φρεατίου απαιτεί υλικά υψηλής ποιότητας .

Έξτρα εικόνες: